Algemene Voorwaarden

 1. Algemeen

  1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen van Opdrachtnemer, op alle overeenkomsten die Opdrachtnemer sluit en op alle overeenkomsten die hiervan het gevolg kunnen zijn.

  2. Door aanvaarding van de offerte van Opdrachtnemer accepteert de klant de algemene voorwaarden van de Opdrachtnemer.

  3. Opdrachtnemer wijst de toepasselijkheid van eventuele algemene voorwaarden van klant uitdrukkelijk van de hand.

  4. Afwijkingen van deze voorwaarden zijn slechts geldig indien deze schriftelijk zijn overeengekomen.

  5. De algemene voorwaarden kunnen op ieder moment zonder voorafgaande aankondiging worden veranderd.

 2. Offerte/overeenkomst

  1. Een overeenkomst komt tot stand doordat Opdrachtnemer een schriftelijke bevestiging zendt van de order of opdracht van klant.

  2. De offerte is 30 dagen geldig vanaf de datum vermeldt op de offerte. Hij bevat de prijs,beschrijving van de product(en) en de daarbij behorende afmetingen, materialen en een indicatie van de verwachte levertijd.

   Transport en plaatsingskosten zijn niet inbegrepen, tenzij anders vermeld in de offerte.

  3. Als klant aan Opdrachtnemer gegevens, tekeningen enz. verstrekt, mag Opdrachtnemer uitgaan van de juistheid hiervan en zal hij zijn aanbieding hierop baseren.

  4. Als in de offerte van de Opdrachtnemer onjuistheden staan, moet de klant dit meteen melden.

  5. Klant is verantwoordelijk voor de door- of namens hem verstrekte berekeningen, ontwerpen en tekeningen, alsmede voor de geschiktheid van de door- of namens hem verstrekte materialen.

 3. Prijs

  1. Opdrachtnemer is gerechtigd de overeengekomen prijs tussentijds te verhogen, indien en voor zover zich onvoorziene kostprijsverhogende omstandigheden (zoals BTW/belastingen) voordoen na het afsluiten der overeenkomst, dan wel na het verzenden van de aanbieding.

  2. In de prijs zijn niet begrepen reis- en verblijfkosten, alsmede alle overige kosten en Voorschotten.

  3. Als de klant zich niet houdt aan de afspraken gemaakt voor de offerte en de opdrachtnemer is genoodzaakt om extra werkzaamheden uit te voeren, zal dit gevolgen hebben voor de prijs vermeld op de offerte en logischerwijs hoger zijn.

 4. Intellectuele eigendom

  1. Opdrachtnemer behoudt te allen tijde alle rechten op door hem gemaakte plannen, documenten, afbeeldingen, tekeningen, programmatuur en/of de hierop betrekking hebbende informatie en “know-how”.

  2. Zij mogen zonder schriftelijke toestemming van Opdrachtnemer noch geheel noch gedeeltelijk worden gekopieerd, noch aan derden worden getoond, ter hand gesteld of op andere wijze worden bekend gemaakt, noch door klant worden gebruikt of ter beschikking worden gesteld anders dan voor het doel, waarvoor ze door Opdrachtnemer verstrekt zijn.

  3. Klant vrijwaart Opdrachtnemer voor inbreuken op intellectuele eigendomsrechten van derden.

 5. Betaling

  1. Tenzij anders is overeengekomen geldt de volgende betalingsregeling:

   • 50% bij de sluiting van de overeenkomst
   • 100% uiterlijk op de dag van de levering van het product, het voltooien van de werkzaamheden of de voltooiing van de opdracht.
  2. Als de klant niet het volledige bedrag heeft betaald op de dag van de oplevering, dan is de opdrachtnemer verplicht de datum van oplevering te verplaatsen.

  3. Als een klant zich niet kan houden aan de voorwaarden van de betaling dan heeft de Opdrachtnemer het recht om de overeenkomst ongeldig te verklaren. Dit betreffende dat gedeelte waarvoor nog niet is betaald en de schade is voor rekening van de klant. In dit geval zal er geen teruggave zijn van het voorschot dat de klant heeft betaald.

 6. Oplevering

  1. Het werk wordt als opgeleverd beschouwd indien de klant het werk in gebruik heeft genomen, het werk heeft goedgekeurd, of als de klant binnen 2 dagen na oplevering geen geschreven bezwaarschrift indient.

  2. Het werk wordt eveneens als opgeleverd beschouwd indien klant zijn goedkeuring onthoudt op grond van kleine gebreken die binnen 30 dagen kunnen worden hersteld en welke de ingebruikname van het werk niet in de weg staan.

 7. Levertijd

  1. De door Opdrachtnemer opgegeven levertijd geldt altijd als een benadering. Opdrachtnemer er altijd vanuit is gegaan dat hij de opdracht kan uitvoeren onder de condities zoals deze hem bij het afgeven van de levertijd bekend waren

  2. De levertijd gaat in wanneer aan alle noodzakelijke en overeengekomen voorwaarden voor uitvoering van de opdracht zijn voldaan.

  3. Indien de condities als bedoeld in het eerste lid anders blijken kan de Opdrachtnemer de levertijd verlengen met de tijd welke hij nodig heeft om de opdracht onder de gewijzigde condities uit te voeren.

  4. Indien er sprake is van meerwerk kan de Opdrachtnemer de levertijd dienovereenkomstig verlengen.

  5. Indien de Opdrachtnemer gerechtigd is tot opschorting wordt de levertijd overeenkomstig verlengd.

  6. Indien sprake is van onwerkbaar weer wordt de levertijd met die periode verlengd.

 8. Garantie

  1. Voor door de opdrachtnemer geleverde product/opdracht geldt uitsluitend garantie op constructive fouten of nalatigheden welke voorkomen hadden kunnen worden.

  2. Geen enkele vergoeding zal worden betaald aan de klant of anderen, behalve wanneer een zware/grote nalatigheid van de zijde van de opdrachtnemer kan worden bewezen.

   Zelfs en in dat geval zal de vergoeding niet groter zijn dan het bedrag dat vermeld staat op de factuur voor het product dat de schade heeft veroorzaakt.

  3. Opdrachtnemer heeft in geen geval garantie voor de producten of materialen door beschadiging gedurende het gebruik van het product op een natuurlijke wijze, voor onjuist gebruik van het product en voor enige verandering, aanpassing, reparatie van het product of installatie die niet uitgevoerd is door de opdrachtnemer hemzelf.

 9. Wijzigingen in de opdracht

  1. Indien de omvang van de aan Opdrachtnemer verstrekte opdracht na het sluiten van de betreffende overeenkomst om welke reden dan ook wijzigt, is Opdrachtnemer gerechtigd eventueel meerwerk bij klant in rekening te brengen.

  2. Van meerwerk is ook sprake indien de door klant verstrekte informatie niet overeenstemt met de werkelijkheid. Meerwerk wordt berekend op basis van prijsbepalende factoren op het moment waarop het meerwerk verricht wordt.

 10. Ontbinding

  1. Indien klant niet, niet behoorlijk of niet tijdig aan enige verplichting, uit de met Opdrachtnemer gesloten overeenkomst voldoet, alsmede in geval van faillissement, surseance van betaling of onder curatelenstelling van klant of stillegging of liquidatie van diens bedrijf, is Opdrachtnemer gerechtigd de overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden, dan wel de (verdere) uitvoering van de overeenkomst op de schorten. Opdrachtnemer is in die gevallen voorts gerechtigd onmiddellijk voldoening van het haar toekomende te vorderen.

  2. Een en ander laat onverlet de overige aan Opdrachtnemer toekomende rechten, waaronder begrepen het recht op vergoeding van de door de ontbinding geleden schade.

  3. Opdrachtnemer is het geval van een ontbinding als in het eerste lid genoemd nimmer gehouden tot enige vergoeding van schade aan klant.

  4. Indien de klant ook na ingebrekestelling een behoorlijke nakoming door Opdrachtnemer verhindert, heeft Opdrachtnemer het recht de overeenkomst te ontbinden.

  5. Omstandigheden, die een overmachtssituatie voor Opdrachtnemer opleveren zijn in ieder geval: gedragingen, behoudens opzet of grove schuld, van personen, van wie Opdrachtnemer bij uitvoering van de verbintenis gebruik maakt; ongeschiktheid van zaken, waarvan Opdrachtnemer bij uitvoering van de verbintenis gebruik maakt.

  6. Ook bij ontbinding met wederzijds goedvinden behoudt Opdrachtnemer zijn recht op vergoeding van de door deze ontbinding geleden schade.

 11. Klachten

  1. Klant heeft de verplichting de afgeleverde zaken te onderzoeken bij aflevering, teneinde vast te stellen of deze aan de overeenkomst beantwoorden.

  2. Het indienen van een bezwaarschrift dient schriftelijk en zo spoedig mogelijk te geschieden, doch uiterlijk binnen 2 dagen na aflevering ofwel- bij niet zichtbare gebreken binnen 2 dagen nadat de gebreken redelijkerwijs konden worden geconstateerd.

  3. Vorderingen en verweren, gegrond op feiten die de stelling zouden rechtvaardigen, dat de afgeleverde zaak niet aan overeenkomst beantwoordt, verjaren door verloop van 1 jaar na aflevering.

  4. Beantwoordt het afgeleverde niet aan de overeenkomst, dan is Opdrachtnemer te hare keuze slechts gehouden tot aflevering van het ontbrekende of herstel van de afgeleverde zaak.

 12. Industriele en Intellectuele Eigendomsvoorbehoud

  1. Na levering blijft Verkoper eigenaar van de geleverde zaken zolang Koper tekortschiet of tekort zal schieten in de nakoming van zijn verplichtingen uit deze overeenkomst of andere gesloten overeenkomsten;

  2. In geval van beslaglegging of enige andere inmenging door derden, is Koper gehouden onmiddellijk Verkoper te waarschuwen.

  3. Als Verkoper geen beroep kan doen op haar eigendomsvoorbehoud omdat de geleverde zaken zijn vermengd, vervormd of nagetrokken is koper verplicht de nieuw gevormde zaken aan Verkoper te verpanden.

  4. Nadat Verkoper haar eigendomsvoorbehoud heeft ingeroepen mag zij de geleverde zaken terughalen. Koper staat Verkoper toe de plaats te betreden waar deze zaken zich bevinden.

  5. In alle gevallen dat Verkoper een beroep zal moeten doen op het eigendomsvoorbehoud is Verkoper gerechtigd de van Koper ontvangen voorschotten geheel of gedeeltelijk als vergoeding voor door haar geleden of te lijden schade, te behouden.

  6. Klant dient alle intellectuele en industriële eigendomsrechten welke rusten op door de opdrachtnemer geleverde producten geheel en onvoorwaardelijk te respecteren. De ondernemer garandeert niet dat de door klant aangeleverde tekeningen en foto’s voor een in opdracht gegeven maatwerk opdracht geen inbreuk maken op enig (ongeschreven) intellectueel en/of industrieel eigendomsrecht van derden.

 13. Aansprakelijkheid

  1. Opdrachtnemer is slechts aansprakelijk voor schade geleden door klant, die het rechtstreeks en uitsluitend gevolg is van een aan Opdrachtnemer toe te rekenen tekortkoming, met dien verstande dat voor vergoeding alleen in aanmerking komt die schade, waartegen Opdrachtnemer verzekerd is, daarbij moeten de volgende beperkingen in acht worden genomen:

   • Niet voor vergoeding in aanmerking komt bedrijfsschade, derving van inkomsten en dergelijke, door welke oorzaak ook ontstaan.

   • Opdrachtnemer is niet aansprakelijk voor schade (welke dan ook) die door of tijdens de uitvoering van het werk of de montage van geleverde zaken of installaties wordt toegebracht aan zaken, waaraan wordt gewerkt of aan zaken welke zich bevinden in de nabijheid van de plaats waar gewerkt wordt.

   • Voor schade veroorzaakt door opzet of grove schuld van derden is Opdrachtnemer nimmer aansprakelijk.

   • De door Opdrachtnemer te vergoeden schade zal gematigd worden, indien de door klant te betalen prijs gering is in verhouding tot de omvang van de door klant geleden schade.

 14. Toepasselijk recht

  Nederlands recht is van toepassing.

  De geschillen zullen worden voorgelegd aan de daarvoor bevoegde rechter die zich in de nabijheid bevindt van de vestiging van de Opdrachtnemer.